JDC

Mr.J.D.COSTA (FOUNDER PRESIDENT)
1978-80

SKS

Mr.S.K.SESHADRI
1980-82

KMM

Mr.K.M.MATHUR
1982-84

NN

Mr.N.NARASIMHAN
1984-85

MS

Mr.SHIVAKUMAR
1985-86

2

Mr.K.S.RAMANATH
1986-87

Mr.S.K.BAJAJ
1987-88

BLMN

Mr.B.L.NARAYANA MOORTHY
1988-89

VKB

Mr.V.K.BANGERA
1989-90

R

Mr.E.S.RAJAN
1990-91

C

Mr.J.CRASTA
1991-92

2

Mr.R.A.KOTYAN
1992-93

Mr.V.J.RAMESH
1993-94

HRJ

Mr.H.R.JAIRAM
1994-95

NJ

Mr.N.JAYAKUMAR
1995-96

P

Mr.R.PRITHVIRAJ
1996-97

ANB

Mr.ARVIND N.BURJI
1997-98

NJ

Mr.N.JAGANNATHAN
1998-99

MPH

Mr.HAREESH.P.HEGDE
1999-00

PKR

Mr.PRAKASH.N.RAIKAR
2000-01

SH

Mr.B.CHANDRAHASA SHETTY
2001-02

Mr.A.VIJAYENDRANATH
2002-03

NP

Mr.N.PRAHALLADA
2003-04

GR

Mr.B.R.GANESH RAO
2004-05

Mr.A.PADMANABHA
2005-06

P.S.Srikanta Dutta
2006-07

RK

K.V. RAJENDRA  KUMAR
2007-08

Mr.M.D.PRABHU
2008-09

SRK

Mr.S.KRISHNA KUMAR
2009-10

Mr. RAMAKRISHNA MUDGAL
2009-10

Mr.S.M.HUSSAIN
20009-10

Mr.K.B.ARASAPPA
2010-11

S. Balasubramanyam
2011-12

Ravi Basavraju
2012-13

Latha Girish
2013-14

2014-15

2

Dr. Jayaramu
2015-16

2

Krisnhamurthy R.
2016-17